Regulamin organizacyjny
Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej „regulaminem” określa organizację pracy i zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3, zwanego dalej „Środowiskowym Domem”
§ 2
1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 z pózn. zm.),
2) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r., Nr 111, poz.535 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz 1591 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.),
6) Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r., Nr 238 poz.1586), z późniejszymi zmianami
7) Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul Rydygiera stanowiący załącznik do Uchwały nr XLI/1127/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3

Rozdział II
Ogólne zasady organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3

§ 3
1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjna pomocy społecznej m.st. Warszawy, działającą na terenie Dzielnicy Żoliborz.
2. Siedziba Domu znajduje się w Warszawie przy ul. Rydygiera 3
3. Środowiskowy Dom jest Domem typu AB tj. dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie.
§ 4
1. Środowiskowy Dom przeznaczony jest dla 60 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
1) dla 30 osób przewlekle chorujących psychicznie, nie wymagających leczenia szpitalnego – program typu A;
2) oraz dla 30 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne – program typu B;
3) Uczestnikami Środowiskowego Domu mogą być osoby zamieszkałe na terenie m.st.Warszawy a także mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Środowiskowy Dom dysponuje wolnymi miejscami, oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi jednostkami samorządu terytorialnego w tym właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Środowiskowego Domu.
2. Środowiskowy Dom w części realizującej program typu A czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.00. W dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych i wieczornych może być prowadzona działalność klubowa, wyjścia kulturalne lub inne zajęcia dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
3. Środowiskowy Dom w części realizującej program typu B dla osób jest czynny od poniedziałku do piątku w godz 7.30 – 17.00, W dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych i wieczornych może być prowadzona działalność klubowa, wyjścia kulturalne lub inne zajęcia dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

Rozdział III
Cele, zadania Środowiskowego Domu i sposób ich realizacji

§ 5
1. Celem Działalności Środowiskowego Domu jest:
1) organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2) przeciwdziałanie izolacji społecznej tych osób.
3) kształtowanie akceptujących postaw społecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym, umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

2. Do zadań Środowiskowego Domu należy:
1) podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia;
2) organizowanie zajęć dostosowanych do stanu ich zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia;
3) pobudzenie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

3. Dom realizuje swoje zadania poprzez:
1) udział uczestników w organizowanych zajęciach – grupowych i indywidualnych, organizowanych z uwzględnianiem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
2) Działania integrujące uczestników i ich rodziny ze społecznością lokalną, promocja zdrowia psychicznego, przełamywanie negatywnych stereotypów,
3) współprace z rodzinami i opiekunami uczestników,
4) współpracę z organizacjami, osobami i instytucjami działającymi na rzecz osób przewlekle chorujących psychicznie oraz osób upośledzonych umysłowo w tym w szczególności: ośrodkami pomocy społecznej, realizatorami usług specjalistycznych, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołami, warsztatami terapii zajęciowej, ośrodkami kultury, zakładami aktywności zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, szkołami i podmiotami działającymi w obszarze edukacji,
5) współudział w tworzeniu kompleksowego lokalnego systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez aktywowanie i rozwijanie współpracy placówek służby zdrowia , instytucji publicznych i organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Żoliborz i m. st. Warszawy.
6) organizowanie działań edukacyjnych w zakresie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie oraz osobom upośledzonym umysłowo – organizacja 3 warsztatów, konferencji, szkoleń dla instytucji i osób pracujących z lub na rzecz tych grup osób i lokalnej społeczności
§ 6
1. Dom realizuje usługi, których zakres i rodzaj jest dostosowany do potrzeb uczestników, uwzględnia ich możliwości, wynika z programów działalności Domu i rocznych planów pracy, opracowywanych osobno dla uczestników przewlekle chorujacych psychicznie i dla uczestników upośledzonych umysłowo, obejmuje w szczególności:
1) treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening porządkowy, trening umiejętności praktycznych tj: wykształcenie i utrwalenie umiejętności niezbędnych uczestnikom do osiągnięcia niezależności w zakresie zaspakajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym,
2) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, m.in.: zebrania społeczności, psychoedukacja i profilaktyka zdrowia, zajęcia integracyjno – poznawcze, treningi funkcji poznawczych, doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
3) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: zajęcia rozwijające ekspresję twórczą: muzykowanie, zajęcia teatralne, różnorodne zajęcia plastyczne, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, imprezach okolicznościowych, inne zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień uczestników,
4) poradnictwo i wsparcie psychologiczne, dla uczestników i ich rodzin,
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
7) niezbędną opiekę,
8) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej w tym kształtowanie właściwej postawy wobec pracy w zakresie motywacji i umiejętności niezbędnych do jej efektywnego wykonywania,
9) Środowiskowy Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego decyzją administracyjną w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego,
10) czynności związane z przygotowaniem i spożywaniem posiłków, utrzymaniem czystości pomieszczeń, robienie zakupów dla potrzeb Środowiskowego Domu i inne usługi /pranie, prasowanie, itp./ organizowane są m.in. w ramach terapii i treningu umiejętności praktycznych
§ 7
Zajęcia organizowanie dla uczestników trwają co najmniej 6 godzin dziennie, 2 godziny pozostające poza czasem zajęć dla uczestników przeznacza się na czynności porządkowo-organizacyjne, w tym organizację stanowisk pracy, przygotowanie zajęć prowadzenie właściwej dokumentacji, itp.
§ 8
1. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnia, w zależności od potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, asystenta osoby niepełnosprawnej, inne specjalistyczne, które odpowiadają rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Środowiskowym Domu.
2. Możliwe jest zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług.
3. Dyrektor oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy realizujący program merytoryczny stanowią dwa zespóły wspierająco-aktywizujące zajmujące się opracowaniem, realizacją i oceną efektów postępowania wspierająco- aktywizującego uczestników.
4. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierajaco-aktywizującego wynosi niemniej niż 1 etat na 7 uczestników programu typu A oraz niemniej niż 1 etat na 5 uczestników programu typu B.
5. Działania Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). Praca wolontariuszy odbywa się przy bezpośrednim współudziale pracowników zespołów wspierająco- aktywizujących.
§ 9
1. Do zadań i obowiązków pracowników Środowiskowego Domu, wchodzących w skład zespołów wspierająco-aktywizującego należy:
1) przygotowywanie planów pracy i harmonogramów zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu odrębnie dla uczestników przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo,
2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczestnikami Domu i ich dokumentowanie, 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu postępowania wspierająco- aktywizującego dla każdego uczestnika,
4) utrzymywanie kontaktów z rodziną, opiekunami i najbliższym otoczeniem uczestników Środowiskowego Domu,
5) współpraca z pracownikami socjalnymi OPS, placówkami służby zdrowia, innymi instytucjami, a także organizacjami pozarządowymi, indywidualnie lub w zespołach interdyscyplinarnych w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,
6) przygotowywanie i udział w organizowanych przez Środowiskowy Dom konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla pracowników lokalnych służb społecznych w zakresie problematyki dotyczącej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
7) Spotkania wespołów wspierająco-aktywizujących odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

Rozdział IV
Dokumentacja zbiorcza i indywidualna Środowiskowego Domu

§ 10
W Środowiskowym Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna dotyczącą uczestników w sposób określony w rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r., Nr 238 poz.1586), z późniejszymi zmianami

Rozdział V
Kierownictwo i struktura organizacyjna

§ 11
1. Pracą Środowiskowego Domu kieruje dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
3. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników Środowiskowego Domu.
§ 12
1. Dyrektor odpowiada za realizację zadań Środowiskowego Domu.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu, właściwej organizacji, efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem oraz reprezentowanie Środowiskowego Domu na zewnątrz,
2) sporządzanie planów działalności Środowiskowego Domu, nadzór nad ich realizacją oraz sprawozdawczością,
3) pozyskiwanie funduszy na działalność Środowiskowego Domu,
4) dokonywanie czynności prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym w pełnomocnictwach,
5) współpracę z Zarządem Dzielnicy Żoliborz,
6) współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej w szczególności w odniesieniu do działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
7)wykonywanie zadań w sprawach przewidzianych ustawami na podstawie upoważnień Rady m. st. Warszawy oraz upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta m. st. Warszawy,
8) składanie corocznych sprawozdań z działalności Środowiskowego Domu, przedstawianie potrzeb w zakresie jego działalności oraz oceny zasobów,
9) przekazywanie informacji o stanie kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu,
10) promowanie różnych form pomocy oferowanych przez Środowiskowego Domu,
11) dyrektor akceptuje indywidualne plany wspierająco – aktywizujące przygotowane przez zespół wspierająco -aktywizujący – dla każdego z uczestników zajęć,
12) Dyrektor jest członkiem zespołu wspierająco aktywizującego realizującego program Środowiskowego Domu dla osób z upośledzeniem umysłowym.(typ B)
§ 13
1. Główny księgowy organizuje i nadzoruje bieżącą działalność finansową Środowiskowego Domu oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem rachunkowości Środowiskowego Domu.
Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu Środowiskowego Domu wraz z informacją opisową,
2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) sporządzanie zmian do planu budżetu wraz z ich uzasadnieniem,
4) prowadzenie ewidencji księgowej Środowiskowego Domu i gospodarki finansowej Środowiskowego Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką finansową m. st. Warszawy i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
5) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Środowiskowego Domu,
6) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
7) opiniowanie projektów i programów Środowiskowego Domu i zarządzeń dyrektora w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
8) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Środowiskowego Domu a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
9) Współpraca z głównym księgowym Dzielnicy Żoliborz,
10) organizowanie i nadzorowanie bieżącej działalności finansowej, zgodnie z polityką finansową m. st. Warszawy oraz wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości.
11) Dyrektora podczas nieobecności zastępuje zastępca.
§ 14
Zastępca dyrektora Środowiskowego Domu odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Środowiskowego Domu stosownie do powierzonego mu zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz za właściwą organizację pracy i realizację zadań merytorycznych.
1. Zastępca dyrektora Domu ściśle współpracuje z dyrektorem w zakresie sprawowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowego i systematycznego zarządzania ryzykiem w nadzorowanym obszarze.
2. Do zadań zastępcy dyrektora Domu należy w szczególności:
1) nadzór nad bieżącą realizacją usług dla uczestników programu typu A 2) prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz sporządzanie wymaganych planów pracy i sprawozdań, weryfikacja merytoryczna projektów programów dotyczących usług dla uczestników przewlekle chorujących psychicznie,
3) właściwe zabezpieczenie mienia Domu,
4) zastępowanie dyrektora Domu w 4 obowiązkach podczas jego nieobecności.
5) zastępca dyrektora jest członkiem zespołu wspierajaco- aktywizującego typu A,
§ 15
1. Strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu przedstawia schemat stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.
2. Środowiskowy Dom prowadzi obsługę zadań z zakresu księgowości i kadr.
3. W celu podejmowania sprawnych i efektywnych działań, Dyrektor Środowiskowego Domu może powoływać doraźne zespoły zadaniowe lub projektowe, których zakres zadań oraz organizacja pracy będzie każdorazowo regulowany zarządzeniem Dyrektora.
§ 16
1. Pracownicy Środowiskowego Domu wykonują zadania zgodnie z przyjętymi przez nich zakresami czynności nadanymi przez Dyrektora Środowiskowego Domu.
2. Zakres czynności stanowi integralną część umową o pracę, zawiera w swej treści obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracownika.

Rozdział VI
Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Domu

§ 17
1. Osoby ubiegające się o skierowanie do Środowiskowego Domu odbywają rozmowę wstępną z dyrektorem Domu lub osobą wyznaczoną przez dyrektora.
2. W przypadku braku wolnych miejsc, osoba spełniająca warunki uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu, wpisywana jest na listę osób oczekujących.
3. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada.
4. Skierowanie do Środowiskowego Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
5. Odpłatność ze korzystanie z usług Środowiskowego Domu, sposób oraz termin wnoszenia odpłatności określone są w decyzji administracyjnej.
6. Termin przyjęcia do Środowiskowego Domu ustala dyrektor Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym.
7. Początkowo uczestnik przyjmowany jest do Środowiskowego Domu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
8. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, uczestnika kieruje się do Środowiskowego Domu na czas określony, uzgodniony z dyrektorem Środowiskowego Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
9. Okres na jaki uczestnik został skierowany do Środowiskowego Domu, może zostać przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
10. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do Środowiskowego Domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki uczestników Domu

§ 18
Uczestnicy Środowiskowego Domu mają prawo do:
1. poszanowania godności osobistej i prywatności,
2. korzystania ze wszystkich form zajęć proponowanych przez placówkę,
3. korzystania ze sprzętu znajdującego się w Środowiskowym Domu,
4. odmowy aktywnego uczestnictwa w zajęciach np. powodu złego samopoczucia,
5. wyrażania opinii oraz informowania i otrzymywania informacji z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych osób,
6. wpływu na sposób i treść realizowanych zajęć tak aby uwzględniały indywidualne preferencje i możliwości – w miarę możliwości finansowych i kadrowych Środowiskowego Domu,
7. ochrony informacji i danych osobowych udostępnionych w związku z uczestnictwem w zajęciach,
8. ochrony przed dyskryminacją,
9. pomocy w realizacji życiowych planów,
10. składania skarg i wniosków osobiście lub przez opiekuna prawnego, bezpośrednio do Dyrektora Środowiskowego Domu.
§ 19
Uczestnicy Środowiskowego Domu zobowiązani są do:
1. poszanowania praw, wolności, własności i nietykalności innych osób,
2. udziału w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierając-aktywizującego i systematycznego uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem Domu,
3. powiadamiania o przyczynach nieobecności,
4. informowania pracowników o zamiarze wyjścia z Środowiskowego Domu w czasie zajęć,
5. uiszczania ustalonej odpłatności za pobyt w Domu zgodnie z trybem wskazanym w decyzji administracyjnej,
6. udziału w pracach na rzecz Środowiskowego Domu m.in. w treningach porządkowych, w wymiarze wynikającym z ustaleń ogólnych oraz własnych możliwości,
7. zachowania czystości i porządku w Środowiskowego Domu,
8. przestrzegania zakazu spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
9. przestrzegania zaleceń dotyczących palenia papierosów w miejscu wyznaczonym,
10. przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych,
11. dbałości o mienie Środowiskowego Domu,
12. przestrzegania Regulaminu Uczestnika Środowiskowego Domu szczegółowo określającego zasady korzystania z placówki.
§ 20
1. W przypadku rażącego naruszania przez uczestnika Domu pkt 1 a w szczególności w przypadku zachowań agresywnych, dyrektor Domu może wystąpić do Dyrektora Ośrodka Pomocy społecznej o uchylenie decyzji kierującej do Środowiskowego Domu.

Rozdział VIII
Zasady rozpatrywania skarg i wniosków

§ 21
1. Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz wniosków, dotyczących działania Domu i pracowników należy do dyrektora Środowiskowego Domu lub osoby przez niego wskazanej.
2. Terminy rozpatrywania skarg i zażaleń oraz wniosków określają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Dyrektor Środowiskowego Domu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w godzinach pracy Środowiskowego Domu.
4. Skargi i zażalenia oraz wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.

Rozdział IX
Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny

§ 22
1. Kontrola wewnętrzna jest wykonywana przez Dyrektora Środowiskowego Domu – w stosunku do wszystkich pracowników Domu.
2. Celem kontroli jest zapewnienie właściwej działalności Domu, zgodnego z przepisami załatwiania realizacji zadań i niedopuszczenie do nadużyć i strat.
§ 23
1. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny przeprowadzany jest w Środowiskowym Domu na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 24
1. Zmiany i uzupełnienia wprowadzane do regulaminu organizacyjnego wymagają formy pisemnej i akceptacji Wojewody Mazowieckiego.
2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
3. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
Przycisk pozwalający przewinięcie strony na samą górę
Skip to content