OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – AUTOR MAILA

1. Administratorem Danych Osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy Dzielnicy Żoliborz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 3 (01-793 Warszawa) [dalej „ŚDS”]. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej
2. W sprawie danych osobowych można też skontaktować się z Inspektorem ochrony danych powołanym przez ŚDS – e-mail:
iod@sds-zoliborz.waw.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania przez ŚDS prawnie uzasadnionych interesów ŚDS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).
4. Dane osobowe są przetwarzane przez ŚDS przez okres niezbędny do wykonania prawnie uzasadnionego interesu ŚDS.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ŚDS, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przez ŚDS przysługują następujące prawa:
a. Prawo sprostowania (poprawienie) danych;
b. Prawo usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
c. Prawo ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie przetwarzania danych);
d. Prawo dostępu do danych (informacja o przetwarzanych przez ŚDS danych oraz prawo do uzyskania kopii danych);
7. Osoba, które dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez ŚDS narusza przepisy prawa.

Co to jest RODO?

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Od kiedy RODO obowiązuje ?

27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosowały swoje prawo do nowych przepisów, które są bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.

W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

Przycisk pozwalający przewinięcie strony na samą górę
Skip to content